خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان دردهای ناحیه قفسه سینه

بازدید: 286 نفر
انتشار: 9 Amordaad 1394
خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان دردهای ناحیه قفسه سینه

خدمات فوق تخصصی کلینیک های اینترونشنال درد در درمان دردهای ناحیه قفسه سینه

  • دردهای ناشی از زونای ناحیه قفسه سینه (PHN)
  • دردهای ناشی از شکستگی دنده
  • دردهای بعد از عمل جراحی قفسه سینه (مانند عمل جراحی قلب باز،۰۰۰۰)
  • دردهای سرطانی ناحیه جدار قفسه سینه(مانند دردهای ناشی از سرطان پستان و ۰۰۰۰)
  • دردهای ناشی از دیسک و مفاصل ستون فقرات سینه ای