انتخاب روز و ساعت
تعیین روز و ساعت نوبت دهی
2
تکمیل فرم نوبت دهی
وارد کردن اطلاعات بیمار
3
قوانین و مقررات
آشنایی با شرایط و قوانین نوبت دهی
4
تایید و پرداخت
بررسی نهایی و پرداخت هزینه نوبت دهی