slide layer
slide layer
  1. طب کنترل و اداره درد

    طب کنترل و اداره درد

    طب کنترل و اداره درد به این طب جدید، “طب درد“ نیز گفته می شود. نوعی از انواع تخصص های مراقبت های پزشکی است که برای به حداقل رساندن دردهای جراحی و دردهای مزمن طراحی شده است. کنترل درد مشخصاً در بیماران با دردهایی مزمن می تواند بسیار مشکل باشد...

    ادامه مطلب....